www.q4.pl Poczta Mieszkańcy mówią Forum Zwierzaki Czat Moje q4
Włocławek
 W obiektywie
Gala wręczenia nagród w konkursie na scenariusz gry miejskiej
zobacz 
 Włocławska galeria
Inauguracja 8 Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości
 Rady i porady

EKSMISJA

Ulotka ta stanowi krótką informację o eksmisji, czyli o tym:
kiedy można zostać eksmitowanym jak zapobiec eksmisji.
Ze względu na rozmiar ulotki, zagadnienia te zostaną omówione w dużym skrócie. Dokładniejsze informacje można uzyskać w spółdzielni mieszkaniowej, administracji domów komunalnych, w Urzędzie Gminy.
 


 R E K L A M Adalej 


RODZAJE LOKALI

Osoba, która mieszka w lokalu, z reguły przebywa w nim legalnie. Uprawnienie do zajmowania określonego lokalu nazywa się tytułem prawnym do lokalu. Można być po prostu właścicielem mieszkania, można je wynajmować, albo korzystać z uprzejmości swojej rodziny, przyjaciół i zamieszkiwać w ich własnym lokalu.
Gdy z jakichś powodów osoba ta utraci tytuł prawny do lokalu - np. przestanie być jego właścicielem lub najemcą, rodzina przestanie być uprzejma i nie pozwoli u siebie mieszkać - nie może ona w lokalu dalej zamieszkiwać.
Jeśli nie chce opuścić mieszkania dobrowolnie, konieczna będzie jej przymusowa eksmisja.
Jakie są rodzaje tytułów prawnych, na podstawie których możemy przebywać w lokalu?

 • własność (w tym własność odrębna lokalu, tzn. własność mieszkania znajdującego się w
  budynku, w którym jest wiele mieszkań),
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
 • umowa najmu z gminą lub innym właścicielem budynku, zawarta na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 120 z 1998 r. poz. 787, dalej ustawa o najmie) (w większości mieszkania komunalne, dawniej kwaterunkowe),
 • umowa najmu zawarta na podstawie kodeksu cywilnego (tzw. najem okazjonalny, najem "na wolnym rynku"),
 • inna umowa cywilna (np. użyczenie),
 • zgoda uprawnionego do lokalu (np. zgoda teściów, aby w ich własnym domu zamieszkała synowa. Synowa posiada jedynie tzw. uprawnienie pochodne do lokalu).


W ulotce tej nie zajmujemy się mieszkaniami zakładowymi (służbowymi), ponieważ są one użytkowane na różnych zasadach, w zależności od zakładu pracy.
Tytułu prawnego do lokalu nie należy mylić z zameldowaniem w danym mieszkaniu.

Zameldowanie jest tylko administracyjnym poświadczeniem, że dana osoba przebywa pod danym adresem. Może zdarzyć się taka sytuacja, że ktoś będzie zameldowany w mieszkaniu, do którego nie ma żadnych uprawnień. Zameldowanie jest nam przydatne w załatwianiu wielu spraw (np. odbiór poczty, głosowanie w wyborach, zapisanie dziecka do szkoły itp.), ale nie świadczy o tym, że mamy prawo przebywać w danym lokalu.
Wymeldowanie to stwierdzenie, że dana osoba pod danym adresem już nie przebywa.
Zupełnie czym innym jest eksmisja. Eksmisję może nakazać tylko sąd w wyroku. Nawet wtedy, gdy ktoś jest zameldowany w mieszkaniu, a nie ma do niego uprawnień, może zostać wyeksmitowany. Jeśli osoba eksmitowana nie opuści dobrowolnie lokalu, wyrok może być wykonany przez komornika.
 


WŁASNOŚĆ DOMU LUB MIESZKANIA


Własność (domu lub mieszkania) jest uregulowana w dwóch podstawowych aktach prawnych:

 • kodeksie cywilnym (dalej - kc) i
 • ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. nr 85, poz. 388 - dalej ustawa o własności lokali)


Regułą w prawie cywilnym jest to, że nie można być właścicielem części budynku. Wyjątkiem jest tzw. odrębna własność lokali. W jednej kamienicy może znajdować się wiele mieszkań, które mają różnych właścicieli. Uprawnienia właściciela domu i właściciela odrębnego lokalu są bardzo podobne.

Melania Wirek jest właścicielką mieszkania przy ul. Kwiatowej, mieszkanie to odziedziczyła po matce. W lokalu mieszka razem z mężem i dwójką dzieci. Niestety, Wojciech Wirek, mąż Melanii, stosuje przemoc wobec żony i dzieci. Parę razy Melania wystawiła jego rzeczy na bruk, ale zawsze wpuszczała męża z powrotem, gdyż nie miał gdzie mieszkać. Po kolejnej awanturze Melania Wirek postanowiła uregulować ostatecznie swoje sprawy mieszkaniowe i wystąpiła do sądu z powództwem o eksmisję męża.

Właściciel może zdecydować ,kto i jak długo będzie przebywał w jego mieszkaniu. Może podpisać z lokatorem umowę najmu, może pozwolić mieszkać w swoim mieszkaniu swojemu współmałżonkowi.Jednak gdy np. wygaśnie umowa najmu, użyczenia lub gdy właściciel nie będzie miał już ochoty zamieszkiwać z kimś pod jednym dachem, może zażądać, by niechciany lokator się wyprowadził.
Jeśli lokator tego nie uczyni,właściciel może skierować do sądu sprawę o eksmisję, powołując się na art. 222kc.

Art.222.§1kc Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Melania Wirek zaciągnęła duży kredyt w banku.Straciła pracę i nie mogła go spłacić.
Jej mieszkanie zostało sprzedane na licytacji, a pieniądze przejął bank.Nabywca mieszkania wystąpił do sądu z powództwem o eksmisję Melanii.

Jak widzimy, jest także możliwe, by właściciel utracił własność swojego mieszkania i został
z niego eksmitowany. Wtedy,oczywiście, najpierw trzeba pozbawić go własności mieszkania (lub domu) i dopiero skierować do sądu sprawę o eksmisję.

Melania Wirek była właścicielką mieszkania w trzypiętrowej kamienicy na Mokotowie. Prowadziła bogate życie towarzyskie.Kilkakrotnie w tygodniu urządzała alkoholowe libacje, które uniemożliwiały sen sąsiadom.Mimo interwencji policji, Melania nie chciała zmienić trybu życia. Wspólnota mieszkaniowa wystąpiła do sądu z powództwem o sprzedaż mieszkania Melanii na licytacji, a nowy właściciel skierował do sądu sprawę o eksmisję.

W powyższej sytuacji ma zastosowanie art. 16 ustawy ustawy o własności lokali:

Art. 16 o własności lokali:

  Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo przez swoje niełaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym,wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

  Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.
  Gdyby Melania była właścicielką domu, a nie mieszkania, jej eksmisja w takim wypadku nie byłaby możliwa.

SPÓŁDZ IELCZE PRAWO DO LOKAU

Feliksowi Dyrce przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej
"Lepsze Jutro".Większość swoich zarobów pan Feliks przeznacza na alkohol,.w związku z czym od roku nie starcza mu na czynsz .Po 1,5 roku niepłacenia czynszu Spółdzielnia pozbawiła Feliksa Dyrkę członkostwa, a następnie wystąpiła do sądu o eksmisję.
 

Powyższa sytuacja jest możliwa zarówno w wypadku własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, jak i lokatorskiego prawa do lokalu. Aby spółdzielnia mogła kogoś wyeksmitować z mieszkania,muszą zostać spełnione dwa warunki:

  prawo do lokalu musi wygasnąć (np. wskutek wykluczenia danej osoby ze spółdzielni; podstawy wykluczenia określone są w statutach poszczególnych spółdzielni, z reguły taką podstawą jest niepłacenie czynszu),

  spółdzielnia musi wystąpić do sądu.
  Podstawą prawną dla żądania spółdzielni jest art. 210 ustawy z dn. 16 września 1982 r.
  Prawo spółdzielcze (Dz. U. nr 54 z 1995 r., poz. 288 - dalej Prawo spółdzielcze)

Art.210 Prawa spółdzielczego

§ 1. Po wygaśnięciu prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą,obowiązane są do opróżnienia lokalu. Spółdzielnia nie ma obowiązku dostarczenia lokalu zamiennego (...)
 

§ 3. Sąd rozpatrując powództwo spółdzielni o nakazanie opróżnienia lokalu przez osoby, o których mowa w § 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez członka z lokalu zajmowanego na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz jego szczególną sytuację materialną i rodzinną, może w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzec o uprawnieniu tych osób do lokalu socjalnego.W takim wypadku właściwy organ gminy jest obowiązany zapewnić lokal socjalny na zasadach, o których mowa w art.36 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Feliksowi Bączkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.Za zgodą spółdzielni wynajął mieszkanie Zofii Zaworze na jeden rok. Pani Zawora bardzo polubiła mieszkanie pana Bączka i mimo że okres najmu już upłynął, nie zamierza się wyprowadzać.Feliks Bączek skierował przeciwko pani Zaworze pozew o eksmisję.

Pan Feliks Bączek nie jest wprawdzie właścicielem mieszkania, ale na podstawieart. 251 kc może skorzystać z art. 222 kc i wystąpić do sądu, tak jak właściciel, o eksmisję niechcianej lokatorki ( zobacz WŁASNOŚĆ ).Sytuacja byłaby bardziej skomplikowana, gdyby panu Feliksowi przysługiwało lokatorskie, a nie własnościowe, prawo do lokalu.Przepisy prawa nie przewidują wprost żadnej procedury,z której mógłby w takim wypadku skorzystać pan Feliks.Zdania prawników na ten temat są podzielone.
 


MIESZKANIA KOMUNALNE

Gmina ma obowiązek dbać o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców.
Powinna w tym celu budować mieszkania komunalne. Mieszkania te gmina wynajmuje obywatelom, pobierając czynsz niższy od czynszu wolnorynkowego ( tzw. czynsz regulowany ). . O mieszkania komunalne dba Zarząd Domów Komunalnych,reprezentujący gminę.
Umowa najmu z gminą zawierana jest na czas nie oznaczony. Jeśli lokator opłaca czynsz i nie sprawia poważnych kłopotów, może w wynajmowanym mieszkaniu przebywać do końca życia. Zasady najmu mieszkań komunalnych uregulowane są w ustawie o najmie.Z reguły wynajmującym jest gmina, ale może być nim również prywatny właściciel kamienicy, albo zakład pracy.
 

  Zofia Zubik od pewnego czasu (8 miesięcy) nie opłaca czynszu za swoje mieszkanie komunalne. Miesiąc temu gmina rozwiązała z nią umowę najmu i wystąpiła do sądu z powództwem o eksmisję.

  Pan Michał Fink jest lokatorem mieszkania komunalnego przy ul. Kwiatowej. Mniej więcej od roku bardzo lubi urządzać nocne imprezy, do jego mieszkania schodzi się pół osiedla. Sąsiedzi nie mogą spać do późna w nocy.Miesiąc temu gmina rozwiązała z nim umowę najmu i wystąpiła do sądu z powództwem o eksmisję.
   

  Art. 32 ustawy o najmie stanowi, iż wynajmujący (gmina) może wypowiedzieć najem, jeżeli najemca:

  pomimo pisemneg o upomnienia nadal:
  a) używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód albo niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców,
  b) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

  jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat co najmniej przez dwa pełne okresy płatności,
  pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

  podnajął albo oddał lokal lub jego część do bezpłatnego używania bez zgody wynajmującego,

  jeżeli najemcy lub jego małżonkowi opłacającym czynsz regulowany przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości (z pewnymi wyjątkami).
  Aby gmina mogła kogoś wyeksmitowć z mieszkania komunalnego, muszą zostać spełnione dwa warunki:

  1. stosunek najmu musi wygasnąć (np. gmina wypowiedziała umowę najemcy, który od kilku miesięcy nie płacił czynszu),
  2. gmina musi wystąpić do sądu.
    

   Pan Michał Fink jest lokatorem mieszkania komunalnego przy ul. Kwiatowej. Mniej więcej od roku bardzo lubi urządzać nocne imprezy, do jego mieszkania schodzi się pół osiedla. Sąsiedzi nie mogą spać do późna w nocy.Miesiąc temu sąsiad pana Michała skierował do sądu pozew, w którym domagał się rozwiązania umowy najmu pomiędzy Michałem Finkiem a gminą oraz eksmisji Michała Finka.

   Art. 33 ustawy o najmie:

   Jeżeli najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, powództwo o rozwiązanie najmu i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu może wytoczyć inny najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, lub właściciel innego lokalu w tym budynku.

   Współnajemca może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współnajemcy tego samego lokalu, ,jeżeli swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia on wspólne zamieszkiwanie.

Jak widzimy, sąsiedzi, nawet żona pana Michała Finka mogą wystąpić z powództwem o eksmisję kłopotliwego lokatora .Nie byłoby to możliwe, gdyby Michał Fink mieszkał np.w mieszkaniu spółdzielczym.
 


NAJEM OKAZJONALNY

Jeśli wynajmujemy komuś mieszkanie na wolnym rynku, jest to tzw. najem okazjonalny (tzn. nie od gminy). Do najmu okazjonalnego nie stosuje się przepisów ustawy o najmie lokali tylko przepisy kodeksu cywilnego. W przeciwieństwie do umowy najmu mieszkania komunalnego, która zawierana jest na czas nie oznaczony, umowa najmu okazjonalnego może być zawarta na czas oznaczony (np. na 2 lata). Najemca może przebywać w lokalu tylko przez czas trwania umowy, uzgodniony przez strony.

Feliks Bączek jest właścicielem mieszkania przy ul. Kwiatowej.
Wynajął mieszkanie Zofii Zaworze na jeden rok. Pani Zawora bardzo polubiła mieszkanie pana Bączka i, mimo że okres najmu już upłynął, nie zamierza się wyprowadzać.Feliks Bączek skierował przeciwko pani Zaworze pozew o eksmisję.

Podstawą eksmisji będzie w tym wypadku art. 222 kc, cytowany wyżej (zobacz WŁASNOŚĆ).
Po wynajęciu mieszkania od pana Feliksa pani Zofia wynajęła je swojej koleżance Krystynie. Pani Krystyna polubiła mieszkanie wynajęte od pani Zofii i, mimo upływu okresu najmu, nie zamierza się wyprowadzić. Pani Zofia skierowała przeciwko pani Krystynie pozew o eksmisję.
Pani Zofia nie jest wprawdzie właścicielką mieszkania, tylkojego najemczynią.Jednak na podstawie art. 690 kc, może, tak jak właścicielka, skorzystać z art. 222 kc.
 
 

ZGODA UPRAWNIONEGO DO LOKALU

(UPRAWNIENIA POCHODNE)

Sylwia Jarosz wynajmuje od gminy mieszkanie komunalne. Razem z nią mieszka jej
konkubent Piotr. Związek Sylwii nie układa się szczęśliwie, głównie ze względu na kryminalne skłonności jej partnera. Pewnego dnia Sylwia kazła Piotrowi wyprowadzić się z mieszkania. Piotr odmówił. Sylwia skierowała do sądu pozew o eksmisję.

W tej sytuacji tytuł prawny do lokalu ma tylko Sylwia Jarosz.Tylko ona jest najemczynią lokalu.
Piotr miał prawo przebywać w jej mieszkaniu tak długo, jak Sylwia się na to godziła (miał tzw. uprawnienie pochodne do lokalu). W momencie, w którym Sylwia przestała się zgadzać na wspólne zamieszkiwanie z Piotrem, utracił on prawo do przebywania w lokalu.
 


EKSMISJA W WYROKU ROZWODOWYM

Zenon i Krystyna Więcek właśnie się rozwodzą - Krystyna nie może dłużej wytrzymać
awantur i pobić, na jakie naraża ją mąż - charakteropata. Posiadają wspólnie spółdzielcze mieszkanie własnościowe.

Artykuł 58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umożliwia wystąpienie o eksmisję w ramach procesu o rozwód. Uzyskanie eksmisji w wyroku rozwodowym jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. W takim wypadku eksmisja może nastąpić wtedy, gdy:

 • mieszkanie należy do majątku wspólnego małżonków,
 • mieszkanie należy do majątku odrębnego małżonka, który żąda eksmisji.


Nie można natomiast eksmitować małżonka z mieszkania należącego do jego majątku odrębnego.
Trzeba jednak pamiętać, że postanowienie o eksmisji zawarte w wyroku rozwodowym nie przesądza o rozliczeniach majątkowych między rozwiedzionymi małżonkami. Jeśli mieszkanie było wspólne, to wyeksmitowany małżonek będzie mógł domagać się spłaty swojego udziału, lub nawet mieszkanie to może przypaść jemu.
 

LOKAL SOCJALNY

Obowiązkiem każdej gminy jest dbanie o to, aby wszyscy jej mieszkańcy mieli zapewniony dach nad głową. W tym celu dla osób, których nie stać ani na kupno mieszkania,ani na wynajęcie go na wolnym rynku lub od gminy za cenę czynszu regulowanego (zobacz MIESZKANIA KOMUNALNE), gmina przeznacza tzw. lokale socjalne. Lokale socjalne są to mieszkania o obniżonym standardzie, wynajmowane na ściśle określony czas, za które płaci się niski czynsz. Gminy jednak nie zawsze wywiązują się ze swojego obowiązku i na wynajęcie lokalu socjalnego trzeba często czekać wiele lat.W tej kolejce pierwszeństwo mają osoby, których uprawnienie do uzyskania lokalu socjalnego zostało stwierdzone w eksmisyjnym wyroku sądowym.
Sąd może (ale nie musi) przyznać prawo do lokalu socjalnego w dwóch wypadkach:

 • jeśli eksmituje kogoś, kto był najemcą mieszkania komunalnego (art. 36 ustawy o najmie),
 • jeśli eksmituje kogoś, kto zajmował mieszkanie na podstawie spółdzielczego
  lokatorskiego prawa do lokalu (art. 210 § 3 Prawa spółdzielczego).
   
Pamiętajmy jednak, że wyrok sądu nie gwarantuje natychmiastowego uzyskania lokalu socjalnego. Decyduje tylko o pierwszeństwie przed innymi osobami oczekującymi na otrzymanie takiego lokalu.
 


WYROK EKSMISYJNY

Wydając wyrok o eksmisji sąd bierze pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, także sytuację rodzinną i materialną eksmitowanego.Może się zdarzyć tak, że na podstawie art. 5 kodeksu cywilnego, powołując się na "zasady współżycia społecznego", sąd np. nie orzeknie eksmisji chorej matki z mieszkania będącego własnością syna albo nie orzeknie eksmisji z mieszkania komunalnego kogoś, kto uległ ciężkiemu wypadkowi i nie mógł przez długi czas płacić czynszu. Jednak takie wypadki zdarzają się bardzo rzadko.Jeśli jednak ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji życiowej, sąd orzekając eksmisję może:

 • orzec o uprawnieniu osoby eksmitowanej do uzyskania lokalu socjalnego (w sytuacjach przedstawionych powyżej),
 • odroczyć termin wykonania eksmisji (np. za 6 miesicy) (art. 320 kodeksu postępowania cwilnego, dalej kpc.
   
Decydując o tym, czy przyznać osobie eksmitowanej uprawnienie do lokalu socjalnego, sąd bierze pod uwagę jej sytuację materialną i rodzinną, a także sposób, w jaki dotychczas korzystała z lokalu.
Orzeczenie w wyroku o prawie do lokalu socjalnego ma znaczenie także z innego powodu: "Orzeczenie o takim uprawnieniu wyłącza możliwość eksmisji w ogóle do czasu uzyskania takiego lokalu od gminy" (Uchwała Sądu Najwyższego z dn. 7 lutego 1997, III CZP 120/96, OSNC 1997 r.,6- 7, poz. 69).
 


WYKONANIE EKSMISJI

Na podstawie prawomocnego wyroku sądu orzekającego eksmisję, osoba zajmująca bezprawnie lokal powinna go opuścić. Jeśli tego nie uczyni, należy zwrócić się do sądu o
nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności i z takim wyrokiem udać się do komornika. Komornik najpierw wyznacza osobie eksmitowanej termin, w którym powinna opuścić lokal, i wzywa ją , aby zrobiła to dobrowolnie.Jeśli to nie poskutkuje, komornik może zastosować środki przymusu.
Eksmisji "na bruk" (tzn. bez przekwaterowania do innego lokalu) nie wykonuje się w tzw. okresie ochronnym:
Art. 37 ustawy o najmie: Wyroków sądowych nakazujących eksmisję nie wykonuje się okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli zobowiązanemu nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.

Przepis ten, chociaż zawarty jest w ustawie o najmie, stosuje się do eksmisji z wszystkich mieszkań, nie tylko z mieszkań komunalnych.W okresie ochronnym można jednak
wykonywać eksmisje, które zostały orzeczone przez sąd z powodu znęcania się nad rodziną.

Melania Wirek jest właścicielką mieszkania przy ul. Kwiatowej, mieszkanie to odziedziczyła po matce.

W lokalu mieszka razem z mężem i dwójką dzieci. Niestety,Wojciech Wirek, mąż Melanii, stosuje przemoc wobec żony i dzieci. Parę razy Melania wystawiła jego rzeczy na bruk, ale zawsze wpuszczała męża z powrotem, gdyż nie miał gdzie mieszkać.ezultacie Melania Wirek wystąpiła do sądu. Sąd nakazał eksmisję panaWojciechaWirka. Pani Melania zaniosła odpis wyroku do komornika,który powiedział, że nie wykona eksmisji, dopóki pani Melania nie zapewni mężowi mieszkania zastępczego.

W powyższej sytuacji komorik postąpił nieprawidłowo.Jeśli eksmisji domaga się osoba prywatna, to komornik nie ma prawa odmówić wykonania eksmisji, powołując się na brak pomieszczenia zastępczego, do którego mógłby przekwaterować eksmitowanego (zobacz uchwała SN z dn. 3.12.1998 r., III CZP 38/98, OSNC z 1999 r.,
z. 5, poz. 88).
 


JAK MOŻNA SIĘ BRONIĆ PRZED EKSMISJĄ ?

W wyjątkowych sytuacjach, gdy eksmisja jest wg dłużnika (czyli w tym przypadku -eksmitowanego) przeprowadzona bezpodstawnie,może on wnieść do sądu powództwo przeciwegzekucyjne (art. 840 kpc).Powództwo takie dłużnik wnosi do sądu, w okręgu którego prowadzona jest egzekucja.Postępowanie przed sądem z reguły trwa długo - jednak na wniosek dłużnika sąd może zawiesić postępowanie egzekucyjne do czasu rozpatrzenia sprawy
(art. 843§ 4 kpc).Oznacza to, że eksmisja może zostać wstrzymana. Co może być podstawą powództwa przeciwegzekucyjnego?Podstawą takiego powództwa może być zdarzenie, które miało miejsce po wydaniu wyroku eksmisyjnego, wskutek którego eksmisja jest bezprzedmiotowa (art. 840 § 1 pkt 2 kpc.), np. jeśli po wydaniu przez sąd wyroku zadłużony lokator zawarł jednak ugodę z gminą, w której zobowiązał się do spłaty zadłużenia w ratach. Innym przykładem może być sytuacja, kiedy małżonek, wobec którego orzeczono eksmisję w wyroku rozwodowym, ponownie zawarł małżeństwo z byłym małżonkiem.

Na pewno nie może być takim zdarzeniem niekorzystna zmiana sytuacji materialnej eksmitowanego, jaka nastąpiła po wydaniu wyroku eksmisyjnego.

Inne podstawy powództwa przeciwegzekucyjnego, w praktyce rzadko wykorzystywane w przypadku eksmisji - zobacz art. 840 kpc.
 


SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

Jeśli komornik w trakcie eksmisji naruszył przepisy prawa - np. obciążył dłużnika (osobę eksmitowaną) zbyt dużymi kosztami egzekucji, albo obciążył kosztami egzekucji dłużnika mimo, iż dobrowolnie wyprowadził się on z mieszkania - można wnieść do sądu skargę na czynności komornika (art. 767 kpc).

Skargę można wnieść także wtedy, gdy komornik zaniecha dokonania jakiejś czynności.Gdy np. właściciel mieszkania, który chce eksmitować najemcę, zgłosił się do komornika z wyrokiem zaopatrzonym w klauzulę wykonalności, a komornik nie dokonuje eksmisji, to właściciel może wnieść na niego skargę.

Skargę wnosi się do sądu rejonowego (w okręgu którego prowadzona jest eksmisja) w terminie tygodniowym

 • od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona,
 • od daty dowiedzenia się przez stronę o dokonaniu czynności, jeśli komornik nie zawiadomił strony wcześniej o tym, że będzie dokonywał czynności egzekucyjnych,
 • od daty, w której komornik powinien dokonać czynności, w wypadku, gdy komornik zaniechał czynności.

 

Barbara Błońska, Katarzyna Bojańczyk

Nadesłane z internetu18-08-2005 Wasze komentarze:
» Dodaj komentarz

 ciąg dalszy 
truskawka25304-02-09 21:28
ojciec zmarł odziedziczyłam po nim całość dom wraz z działkom,ale także został w nim brat.Teraz gdy załatwiam wszystkie sprawy związane z domem okazało się że jest zadłużony bo brat nie płacił podatku.a rachunek był na ojca.Chce się budować ale przecież nie wybuduje domu żeby on mógł w nim mieszkać.Jest zameldowany więc go wyrzucić nie mogę,proszę pomóżcie czy w takiej sytuacji muszę zapewnić nu jakieś [email protected]
 moi rodzice są inwalidami mieszka ... 
truskawka25323-01-08 18:18
... z nimi mój brat,ale jest beszczelny i poniża rodziców okrada ich i nie pomaga.Jeżdze do nich i im sprzątam,nosze węgiel itp.Ojciec kolejny raz jest przez niego w szpitalu, czy w tej sytuacji ojciec może się starać o jego eksmisję?
 Artykuł niestety nie jest ... 
olunia17-01-06 14:26
... wyczerpujący.
Ja mam problem z osobą zameldowaną bez prawa do lokalu socjalnego i nie wiem co robić komornik eksmituje go po okresie ochronnym, ale gdzie ma złożyć jego rzeczy? Gmina nie dysponuje lokalami zastępczymi ja mieszkam w piwnicach u teściów mieszkanie dostałam w spadku a szanowny Pan nie chce się dobrowolnie wyprowadzieć Więc nie ma sposobu na pozbycie się lokatora, który nie ma prawa tam mieszkać a jest zameldowany?
Napisz do nas  O firmie  Prywatność  Reklama  Komunikaty
Włocławski Portal Internetowy "www.q4.pl" - 87-800 Włocławek ul. Przedmiejska 5 tel/fax (54) 231-28-82
Copyright ˆ 1993-2015 Włocławski Portal Internetowy